jai hind

Tk a stnd aginst evil, coruption & terrorism
4 v belong 2 India, a nation of pride
& v will thus say-"HINDU, MUSLIM, SIKH, ISAI,HM SAB
HAI BHAI BHAI."
god bless
hai ram
jai hind!!!
Back To Top